Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

 

 

 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; elinde arsa nitelikli gayrimenkulü olan kişinin, arsa üzerinde bina inşa edilmesi karşılığında, arsasının belirli paylarının mülkiyetini, arsa         sahibi  ve  müteahhidin  (veya yüklenici)  karşılıklı anlaşmalarına göre, binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, müteahhide devretmeyi taahhüt etmesiyle oluşan ve tarafları birbirine karşı sorumlu ve borçlu kılan bir sözleşmedir.

Kat karşılığı inşaatın yapılmasında;

Arsa sahibinin müteahhide karşı sorumluluğu ve borcu; kendisine ait tapulu arsa üzerinde, müteahhidin bina inşa edebilmesi için, o arsayı inşaat yapılmasına engel her durumdan arındırılmış bir şekilde müteahhide teslim etmek ve yapılan inşaattaki, sözleşmede öngörülen bağımsız bölümlerin mülkiyetini, sözleşmede öngörülen aşamalarda tapuda müteahhide devretmektir.

Müteahhidin, arsa sahibine karşı sorumluluğu ve borcu ise; arsa sahibinin arsası üzerinde, sözleşmede ve sözleşme eki teknik şartnamede öngörülen yapıyı, fen ve sanat kurallarına göre tam ve eksiksiz, kusursuz, ayıpsız olarak süresi içerisinde yapıp teslim etmektir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları:

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin meydana gelebilmesi için gerekli bazı şartlar vardır. Bunlar:

1.) Arsa sahibi ile müteahhit arasında geçerli olarak bir anlaşma yapılması,

2.) Müteahhidin arsa sahibine ait taşınmaz üzerine inşaat yapma ve inşaatı teslim etme sorumluluğunu alması,

3.) Arsa sahibinin taşınmaz devretme borcunu üstlenmesi, hususları sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayan unsurlardır.

Görüldüğü üzere bu sözleşme, karşılıklı rıza ile yapılan bir anlaşma olup yazılı şartları sonucunda her iki tarafa da belirli sorumluluklar yükleyen bağlayıcı nitelikte bir sözleşmedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tarafları Ve Borçları:

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarını, müteahhit (TBK m. 470 de “yüklenici” olarak anılmaktadır) ve arsa sahibi (TBK m. 470 de “iş sahibi” olarak anılmaktadır) oluşturur.

Arsa Sahibi; üzerine inşaat yapılması için mülkiyetine sahip olduğu arsanın belirli paylarını ücret mukabilinde müteahhide devretmeyi taahhüt eden kişidir. Arsa sahibi özel hukuk gerçek ve tüzel kişisi olabileceği gibi, kamu hukuku tüzel kişisi de olabilir.

Sözleşmenin diğer tarafını teşkil eden Müteahhit ise; özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi olabileceği gibi, birden çok müteahhidin bir araya gelmesi sonucu oluşan müteahhit kişiler veya müteahhit şirketler topluluğu şeklinde meydana gelen, “Müşterek İş Ortaklığı “ da olabilir.

 

Arsa Sahibinin Borçları:

1.) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine göre, anlaşmaya dâhil edilen ve üzerine inşaat yapılacak arsanın, müteahhide teslimi arsa sahibinin birinci derecede/öncelikli borcudur.
2.) Sözleşme gereği anlaşma sağlanan arsa üzerinde yıkılması gereken yapının yıktırılması ve yapı içinde de kiracının bulunması halinde, sözleşmede aksi belirtilmedikçe, kiracının arsa sahibi tarafından ilgili yerden çıkarılması, yani tahliye ettirilmesi gerekir. Uygulamada yıkım işleri hatta anlaşmaya göre yetki ve vekalet verilirse kiracı tahliyesi işlemleri de müteahhit tarafından takip edilebilmektedir.  Arsa sahibinin, müteahhit tarafından inşaat işlerine başlanılması, belediye, tapu ve resmi-özel dairelerdeki işlerin takibi için müteahhide vekâlet vermesi gereklidir.
3.) Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, projelerin hazırlanması ve inşaat ruhsatı alınması işlemleri de arsa sahibine aittir. Ancak, bu işlemler vekâlet verilmek suretiyle müteahhit üzerine bırakılabilir.
4.) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde, arsa sahibinin tapuda devir borcu, inşaatın tesliminden sonra ya da inşaatın geldiği evrelere bağlı olarak kademeli olarak yerine getirilmelidir.
Müteahhidin Borçları:

1.) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde müteahhidin öncelikli borcu, inşaatı yaparak teslim etmektir.
2.) Sözleşme gereği veya sözleşmeye ilgilendiren kağıtlardan her bir imza için birbiri ile bağıntılı harçlar alınır. Ayrıca, noter harçlarının da fazla istenmesi nedeniyle uygulama da genellikle bu tür ödemeler müteahhit üzerinde bırakılır.
3) Taraflar arasında yapılan sözleşme gereği, arsa sahibi genellikle müteahhit tarafından kendisine verilecek bağımsız bölümleri anahtar teslim almak ister. Buna göre de inşaat için gerekli araç ve gereçleri temin etmek, tamamlamak, proje, ruhsat ve idari işlemler gibi birçok külfet müteahhit üzerinde kalmaktadır.
4.) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde, hizmet bedelinin ağır olduğu göz önünde bulundurulduğunda, uygulamada yapı denetim masrafları da müteahhit üzerinde kalmaktadır.
5.) İş görme sözleşmelerinde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin menfaatlerini düşünerek hareket etme ilkesi uygulanmalıdır. Sadakat ve özen borcu, müteahhidin, arsa sahibi yararına olacak şeyleri yapma, zararına olacak şeylerden kaçınmak anlamına gelir. Buna göre, müteahhidin burada hem arsa sahibine karşı hem de ileride müşteri olarak bağımsız bölümleri satın alacak üçüncü kişilere karşı yükümlülüğü/borcu bulunmaktadır.
6.) İnşaat işlemlerinde, kalite, uzmanlık ölçütleri ve işe gösterilecek özende, çalışmada görev alan işçinin yükümlülüğünden ziyade, arsa sahibinin muhatabı bu durumda işçi değil; işçiden ve sözleşme gereği yapılan işten sorumlu olan müteahhittir.
7.) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereği, bağımsız bölüm veya bölümleri anahtar teslim olarak isteyen arsa sahibine karşı, müteahhidin kullanacağı malzeme ayıplı veya kalitesiz ise, bu malzemenin ayıplı veya kalitesiz olmasından arsa sahibine karşı müteahhit ‘SATICI’ gibi sorumludur.
8.) İnşaat işlerinde kullanılan malzemelerin ayıp nedeniyle oluşturacağı diğer zararlardan müteahhit hatası veya kusuru olmasa dahi birinci dereceden sorumlu olacaktır.
9.) Kat Karşılığı İnşaat işlerinde müteahhitler, inşaatta bulunan bir çok detay ve diğer ince işleri; uzman taşeronlara yaptırmak durumundadır. (Cam, elektrik, sıhhi tesisat, asansör vs.) Fakat, bu işlerin gözetim, denetim ve yönetimi müteahhit tarafından yapılacağından, bu tür işlerden çıkacak uyuşmazlıklarda da arsa sahibine karşı müteahhit sorumlu olacaktır.

“Müteahhidin özen ve sadakat borcu”, sözleşmenin kurulması ile başlayan ve inşaatın teslimine kadar devam eden bir borçtur. Bu borç inşaatın tesliminden sonra, “ayıba karşı tekeffül sorumluluğu” şeklinde kendini gösterir.

Tarafların Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesinin Sonuçları:

Borçlu, ifa (işi yerine getirme) etmekten kaçınamayacağı muaccel (peşin, hemen ödenmesi gereken) ve mümkün bir edimi zamanında yerine getirmediği için alacaklının ihtarına maruz kalırsa, bu suretle gerçekleşen sorumluluk sebebine, temerrüt denir.

Yapılan tanımda borçludan kasıt sözleşme gereği yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişidir. Temerrüde düşen kişi, yerine göre arsa sahibi veya müteahhit de olabilmektedir.

Borçlu temerrüdünde kusur şart değildir. Borçlu kusursuz olsa bile;

1.)Para borcunda, temerrüt halindeki borçludan temerrüt faizi istenebilir,
2.)Karşılıklı sözleşmelerde bir tarafın borçlu temerrüdüne düşmesi halinde, diğer taraf Türk Borçlar Kanunu’nun 125. Maddesi’ndeki dönme ve aynen ifa seçimlik haklarını kullanabilir.

Borçlu, temerrüdün kusura bağlı sonuçlarından sorumlu tutulmak istemiyorsa, kusursuzluğunu ispat etmek durumundadır.

Borçlunun temerrüdünün sonuçları, genel olarak Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlgili kanundaki bu maddeler temerrüdün genel sonuçlarını düzenlemektedir.

Bu sonuçları özetle belirtmek gerekirse; temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcu geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise; alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli:

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi; “Eser Sözleşmesi” ve “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden” oluşan çift tipli “karma” bir sözleşmedir.

Eser sözleşmesi, herhangi bir şekil şartına tabii tutulmamışken, gayrimenkul satışı veya satış vaadi sözleşmesi TMK m. 706, TBK m. 237, Tapu Kanunu m 26., Noterlik Kanunu m. 60 ve m. 89 gereğince resmi ve düzenleme şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz. Arsa sahibinin satış vaadinin karşılığında aldığı bedelin resmi senette gösterilmesi gerekir. Bu bedel ise müteahhidin inşaat yapma borcuna karşılık geldiğinden, inşaat sözleşmesinin de resmi senede bağlanması zorunluluğu doğmaktadır. Ancak uygulamada genellikle, arsanın Belediye Rayiç Değeri sözleşmenin değeri olarak nazara alınmakta noterler de bu rayiçten aşağı değer belirlenmesine müsaade etmemektedirler.

Bununla birlikte, karma sözleşme niteliğindeki kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ve müteahhit dışında, bunlardan bağımsız bölüm satın alan kişilerin haklarını da etkilemektedir.

Özellikle, müteahhitlerin kendilerine kalan çok sayıda bağımsız bölümü üçüncü kişilere satışından sonra, kat karşılığı sözleşmesinin şekil yönünden geçersizliğinin re’sen dikkate alınması durumunda, doğacak uyuşmazlıkların boyutu nedeniyle, kamu düzeninin bozulması ve yargının iş yükünün artması söz konusu olacaktır.

Nitekim Yargıtay, müteahhidin, 3.şahıslara yaptığı harici satışlara, tarafların, sözleşmesinin geçerliliği konusunda uyuşmamaları halinde dahi (belirli şartlarda) geçerlilik tanımıştır.

Sözleşmenin geçersiz olması durumunda, geçersiz sözleşmenin ifası istenemez. Geçersiz sözleşmenin ifasından kaçınmak da borca aykırılık ve bir kusur teşkil etmeyecektir. Geçersiz sözleşme nedeniyle, sözleşmenin ifasına bağlı gecikme tazminatı, zarar/ziyan, gecikme cezası, ayıplı/eksik iş bedeli gibi taleplerde bulunulamaz. Geçersiz sözleşmenin feshi, iptali vs. için de dava açılamaz. Ancak sözleşmenin geçersizliğinin tespiti istenebilir. Ayrıca, tarafların birbirine verdiklerini TBK m. 77 vd. uyarınca sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade etmeleri gerekir.

İadenin kapsamı belirlenirken, tarafların malvarlığına katılan objektif değer, ifa beklentisinin sona erdiği tarih dikkate alınarak belirlenmelidir. Ancak Yargıtay, geçersiz sözleşmeye istinaden yapılan işlerin, yapıldıkları tarihteki değerini dikkate alan kararlar vermektedir.

Uygulamada; kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ifası sırasında çıkan uyuşmazlık nedeniyle, geçersizlik konusu gündeme gelmektedir. Bunun sonucu olarak, şekil eksikliğine dayanan geçersizlik iddiası, şeklin koruyucu etkisinden yararlanılmadığı için değil de kendi borcunu ifadan kaçınmak veya sorumluluğunu azaltmak için ileri sürülmektedir. Bu durumda dahi hem ifa beklentisi yaratan hem de şekil eksikliğini ileri süren taraf, diğer tarafın menfi zararını karşılamalıdır.

Ayrıca, geçersiz sözleşmenin varlığı ispatlanır veya bu konuda taraflar arasında ihtilaf olmaz ise, geçersizlik iddiasının “Hakkın Kötüye Kullanımı Yasağı” kapsamında kalması gerekir.

Sonuç olarak her olayın somut koşulları değerlendirilerek, şekil eksikliğinin ileri sürülmesinin dürüstlük kurallarına aykırı olup olmadığı belirlenmelidir.

AG HUKUK BÜROSU

Av. BEGÜM GÜREL

aghukukburosu@gmail.com

sulfasalazin lek sulfasalazin 500 mg sulfasalazin bechterew
Facebook'ta Paylaş

DİĞER HABERLER
Konut kredisi faiz oranları Ağustos 2021'de ne oldu?
İskansız Konut Almanın Riskleri Nelerdir?
Konut sahibi olmak isteyenlere faizsiz kredi müjdesi!
Kira Kontratı Hangi Durumlarda Geçersizdir?
Ev sahipleri dikkat! 2021 yılı 1. dönem emlak vergisi için son tarih yaklaşıyor!
Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları nisanda yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
Konut kredisi hesaplamasında yeni dönem!
Tarım arazilerinin satışında vergi ve harç kaldırıldı!
Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
İNTERNETTEN GAYRİMENKUL SATIŞINA DÜZENLEME
KİRA BEYANNAMESİ İÇİN ONLİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR
Ev ve iş yeri sahipleri için zaman daralıyor!
Kira gelirlerinin beyanında son gün 31 Mart
DAİRE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE OTOPARK ZORUNLULUĞU HAYATA GEÇİYOR
Ekim Ayı TEFE TÜFE 2020 Rakamları Açıklandı!
Eylül Sonu Demir Fiyatları Yükseldi! İllere Göre Bir Ton Demir Fiyat Listesi
İnşaat sektörü güven endeksi Eylül'de 83,3 oldu
Konut ve İşyeri Kira Sözleşmeleri Değişiyor!
İmar Rantı Vergisi Yürürlüğe Girdi!
Süre 31 Ağustos'ta Sona Eriyor! Yetki Belgesi Olmayan Emlakçılık Yapamayacak
İkinci el konut kredi faizi 0.87 oldu!
TÜİK TEFE TÜFE Temmuz Ayı Enflasyonu ve Ağustos 2020 Resmi Kira Artışı Zam Oranı Açıklandı!
Ortak Konut Kredisi Nedir? Ortak Konut Kredisiyle 5 Kişi Nasıl Ev Alabilir?
Son Dakika.. Konut satışları Haziran'da yüzde 209 arttı!
Emlak Beyannamesi Nedir, Ne Zaman Nereye Verilir, Hangi Belgeler İstenir, Cezası Kaç Liradır?
Apartmanda Kedi, Köpek Besleyenler Dikkat! Yönetim Planında Bu Varsa Evinizden Çıkartılabilirsiniz
Son Dakika: TÜİK TEFE TÜFE Haziran Ayı Enflasyonu ve Temmuz 2020 Resmi Kira Artışı Zam Oranı Açıklandı!
Her Daireye Bir Otopark Zorunluluğu Neden Ertelendi, Otopark Yönetmeliği 2020 Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Merak edenler için işte 2020 Mayıs ayı konut satış rakamları
Konut Fiyatları İçin Yeni Sistem Önerisi!
Son Dakika İndirim Haberi!
Son dakika: Kiracılar nefes alacak! Tarihe karışıyor...
Ev Sahipleri Dikkat! Aidat Borcu İcra Takibi İle O Parayı Ödemeyenlerin Evi İcradan Satışa Çıkacak
Kiracı Ev Alırsa Kira Sözleşmesi Ne Olur, Evden Çıkabilir Mi?
Konut Fiyatları İçin Kritik Zam Uyarısı Geldi: Ev Almak İçin En Doğru Zamandayız!
Ev Almak İsteyenler Dikkat! Bir Evin Değeri Yani Gerçek Fiyatı Nasıl Belirlenir?
Enflasyon açıklandı; Haziran 2020 kira zam oranı belli oldu!
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 1 Sene Ertelemeli, 15 Yıl Vadeli Yüzde 0.64 Faiz Oranı İle Tarihi Konut Kredisi Kampanyası!
Emlakçılar ve Gayrimenkul Ofisleri İçin Covid 19 Corana Virüsü Tedbirleri Yayımlandı!
Konut Kredisi İle Ev Alma Süreci Nasıl İşler, Kredi İle Ev Nasıl Alınır?
Ekonomik Verilere Göre Dolar Yatırımı Yapanlar Değil, Ev, Gayrimenkul Alanlar Kazandı!
Konuta Corana Virüs Etkisi!
Milyonlarca Ev, Dükkan ve Arsa Sahibini İlgilendiriyor!
Tapusu Olanlar Dikkat!
İnternetten Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?
Web Tapu Uygulamasıyla Emlak Sektörü Dijitalleşti..
Gayrimenkul Tercihleri Değişti! Konut Sektörüne Corana Virüs Kriteri Geliyor.
Sahibinden Kiralık/Satılık Ev İlanı Vermek Yasaklanıyor!
Konut Fiyatlarına Virüs Dopingi! Ev Fiyatları Ortalama Yüzde 25 Yükseldi.
Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Müjde! En Uygun Konut Kredisi Faiz Oranı Yüzde 0.88 Oldu.
TÜİK ÜFE TÜFE Nisan 2020 Enflasyonu Açıklandı! Mayıs Ayında Konut ve İşyeri Kiralarına Kaç TL Zam Geldi?
TKGM Yeni Genelge Yayımladı: Covid 19 Nedeniyle Tapu İşlemlerine Yeni Sınırlamalar Geldi!
Milyonlarca Kişiye Uyarı! Gelir Vergisi Beyannamesi İçin Süre Doluyor!
TOKİ Para İadesi 2020 İçin Yeni Açıklama Yaptı!
En İyi Arsa Yatırımı Yapabilmek Adına Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Kendi Evini Yapacaklar Dikkat!
Kiracıları Sevindirecek Emsal Karar Çıktı!
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU! DÜZELTMEYEN KOMŞUSUNA TAZMİNAT ÖDEYECEK
SALGIN SÜRECİNDE İMAR AFFI ÇEVRE BAKANLIĞI'NDAN GÜNDEME GELİR Mİ?
VİRÜS NEDENİ İLE TAPU DAİRELERİNDE KONUT SATIŞLARI NASIL YAPILIYOR?
EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?
BAKANLIKTAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMAYA GÖRE, ŞANTİYELERDE VİRÜS TEDBİRLERİ KARARI!
Cam balkon için komşu onayı şart!
5 soruda Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplaması ve ödemesi!
Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeler!
Emlak vergisi muafiyeti nasıl olur?
2019 Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu!
RAYİÇ BEDEL PİŞMANLIK DİLEKÇESİ NEDİR?
İnşaat malzemeleri ihracatı yüzde 32,7 arttı
Çok önemli uyarı: Yoğunluk fazla, son güne bırakmayın...
İmar barışında 2 milyar 800 milyon civarında para toplandı
Kira zamları artık TÜFE ile belirlenecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı almak için gerekli belgeler!
Konut fiyatları 5 yılda ne kadar arttı?
Seçim sonrası gayrimenkul sektörünü neler bekliyor?
Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin yeni düzenleme!
Yapı kayıt belgeleri dağıtılıyor!
İş Yerleri İçin Yeni Teşvikler Geliyor
Tapu Birleştirme Nasıl Olur?
Arsa Payı Düzeltme İşlemi Nasıl Yapılır?
GEÇİCİ VERGİ NEDİR?
Konut faiz kampanyası yarın başlıyor
Parsel sorgulama nasıl yapılır?
Emlak vergisi borcu ödenmezse ne olur?
Yatay mimari nedir?
Emlak sektöründeki yatırım hataları nelerdir?
3 soruda kredi borcu olan ev nasıl satılır?
Kira depozitosu nedir? Hangi durumlarda depozitoyu geri alabiliriz?
Hisseli miras nedir, nasıl paylaşılır?
Arsa ve arazi metrekare değeri artışında yüzde 50 sınırı
İkinci el konut piyasasına düzenleme
Emlak sektörü en parlak dönemini yaşıyor
Konuta mevduat faizi kıskacı
Enerji Kimlik Belgesi olmayan ev alıp satamayacak
Gayrimenkul vergilerinde 2. taksit dönemi başladı!
Yabancı yatırımcılardan eylülde 321 milyon dolarlık satış
TOKİ bundan sonra ödüllü projeleri hayata geçirecek
9 ayda 1 milyon konut satıldı
'Emlak Vergisi' tasarısı TBMM'de kabul edildi!
Konut kredisi kaç günde çıkar?
Tapu işlemleri sırasında dikkat edilmesi gerekenler!
Gelirime göre ne kadarlık bir ev satın alabilirim?
Kira kontratı bittikten sonra kiracı ne kadar süre oturabilir?
Türkiye konutta dünya lideri!
İskanı olmayan bina satılabilir mi ya da satın alınabilir mi?
Kentsel dönüşümde yönetmelik değişti
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Askeri Arazilerin Yüzde 50’si imara açılacak
İmar planı Nedir ? Kaç çeşit imar planı vardır ?
Yer Gösterme Belgesi ( Sözleşmesi ) Nedir ?
Şirket patronları, TÜİK verilerine göre konut satışlarındaki artışı yorumladı
İnşaat sektörüne damga vuracak 10 yeni küresel trend
Kira gelir vergisi beyannamesinde son iki hafta!
Konut sigortası ile hangi riskleri kapsam altına alabilirsiniz?
Son bir yılın en yüksek banka kredisi kullanımı Şubat ayında gerçekleşti!
Kontratı biten kiracının tahliyesi nasıl yapılır?
Tapu harçlarında indirim
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇILIŞA HAZIR HALE GELDİ
Emlak Vergisi Beyannamesi
Gayrimenkul Satınalma Süreci ve İşlemleri
İmar Durumu Geçerlilik Süresi Ne kadar?
Isı Yalıtımı Yaptıran Binalar Vergiden Muaf Tutulacak !
Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Alınabilir mi ?
Emlak vergisinde muafiyetlere dikkat edilmeli
Taban alanı ve taban alanı katsayısı (TAKS) Nedir?
Konut Kredisi Kullanan Kişi 2 Milyonu Geçti
Şerefiye raporu nedir?
Şerefiye vergisi nedir?
Şerefiye değer düşüklüğü nedir?
Şerefiye payı nedir?
Şerefiye hesabı nasıl yapılır?
Şerefiye nasıl belirlenir?
Şerefiye farkını neler etkiler?
Gayrimenkulde şerefiye kavramı nedir?
Kentsel Dönüşümde Yönetmelik Değişti
Emlak Vergisi ikinci taksit ödemeleri bugün başlıyor
Boş araziyi devlet kiraya verecek
226 bin vatandaşa 2B’de ikinci şans
Devlet tarlayı ekip kirasını ödeyecek
Kentsel dönüşüm şehirlerin yaşam kalitesini artırıyor
TOKİ'den Güneydoğu'ya 60 bin konut
Bina yapımında yeni döneme hazır olun!
ÖYK'den bazı taşınmazlar için özelleştirme kararı
TOKİ'den rekor! İşte bölge bölge yeni inşaatlar
KAT MÜLKİYETİ NEDİR?
Arsa emsal gabari nedir?
Gayrimenkul satışından doğan kazancın vergilendirilmesi
KİRA GELİR VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?
Ev Satarken Gelir Vergisi Ödenir mi ?
İpotekli ev sahibi olanlar ipotekli evini nasıl satar?
Vergi borcu düzenlemesinin önemli noktaları
Tapu kaybolduğunda ne yapılmalı?
Konut alana 15 bin TL'lik devlet desteği 26 Ağustos’ta başlıyor!
Konut hesabı için geri sayım başladı!
Konut kredisi ödenmezse ne olur?
Konut Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?
Vergi Borçlarında Yapılandırma
Emlak Vergisi Konut ve İş Yeri İçin Farklı mıdır?
EMLAK VERGİLERİ BELİRLENEN TARİHLERDE ÖDENMEDİĞİNDE UYGULANACAK CEZA!
Emlak Vergisi Oranındaki Artışın Nedeni Nedir?
BANKA KREDİSİ NASIL ALINIR?
BANKA KREDİSİ FAİZ ORANLARI SON DURUM
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?
Kat Mülkiyeti Olmayan Yapılar DASK Kapsamında Mıdır?
Kentsel dönüşümde devlet yardımı nelerdir?
Konut kredisi erken ödenirse ne olur?
Dövizli kira sözleşmelerinde kira artışı!
Yeni İmar Kanunu Bekleniyor
Kredi Başvurusu Öncesinde Yapılacak İşlemler
Konut kredisi hesaplama
Kentsel dönüşüm hakkında merak ettikleriniz
Konut kredisi yapılandırma sistemi nedir?
Konut kredisi ipoteğinin kaldırılması için neler yapmak gerekir?
Konut kredisi alırken gelir durumunun önemi
Konut almak için faizlerin düşmesini bekleyenlere uyarı!
Projeden ev almanın riskleri ve avantajları
Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona eriyor!
Kat mülkiyeti nasıl kurulur?
Kat irtifakı sahibinin hakları nelerdir?
Kira kontratı bitmeden evden çıkılırsa ne olur?
Emlak vergisini yanlışlıkla ödeyen geri alabilir!
Emlak'ta İngiliz modeli önerisi
TOKİ 13 yılda sektöre 120 milyar TL yatırdı
Emlak vergisini kimler, hangi durumda ödemez?
İskan Olmadan / Alınmadan Kat Mülkiyeti Alınır Mı ?
DÜNYA TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ KEŞFEDİYOR
Türkiye'de üretilen konutun yüzde 8'ini biz yapacağız
TÜRKİYE’DE 450 BİN EMEKLİ KONUT İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU
Emlak Danışmanlık Yasasından Sonra Ne Olacak?
İşyeri kira stopajı gelir vergisinden düşülür mü?
Kira beyannamesinde son gün 25 Mart! Geciken 3 bin 600 lira ödeyecek
Kira beyanını geciktirenler 3 bin 600 lira ödeyecek
Başiskele Fatih MAH. sokakları yenilendi...
Türkiye'de en fazla konut Iraklılara satıldı
Gayrimenkul satışında 5 yıl vergi muafiyeti kalkıyor!
İzmit Belediyesi 14 İşyerini İhaleye Çıkarıyor
YALOVA YABANCILARA KONUT SATIŞINDA TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLDU
İSU kilitlendi
DEV AVM'NİN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Yabancıya konut satışı tarihi zirvede
Türkiye'de 11 ayda 1,15 milyon konut satıldı
TOKİ’nin hedefi 8 yılda 500 bin konut
Emlakta Avrupa üçüncülüğü Türkiye’nin
Akın Akın Geliyorlar! Araplar Sapanca'da 'Küçük Arabistan' Kurdu
Gayrimenkul sektöründe yeni trend karma projeler
Tüik Konut Satış İstatistiklerini Yayınladı
Emekli nasıl ev sahibi olacak?
Konut satışları 1.2 milyonun üzerine çıkacak
Konut faizleri düştü emlak piyasası canlandı
Konut alırken tapu belgesine dikkat edin
Emlak satışı aralıkta tavan yapacak
Evi Olanlar Dikkat! Son 9 Gün!
TOKİ konutlarına rekor sayıda başvuru!
Gayrimenkul sektöründeki durağanlık bitiyor
Emlak vergisinin son ödeme tarihi 30 Kasım
Kocaeli Körfez'de 20.9 milyon TL'ye satılık arsa
TÜSODER'den emlakta vergi cezası uyarısı
Konuttan kazanma dönemi başladı
Kentsel dönüşümde 811 milyon TL kira yardımı yapıldı
İnşaatta yeni düzenleme kimleri hedef alıyor
Gayrimenkul sektörü hareketleniyor
İnşaat sektörüne gri alan müjdesi
Müteahhitler faizde düşüş bekliyor
Araplar Kartepe'de fiyatları artırdı
Tek başına iktidar yabancı yatırımcı için iyi haber
İstikrar Körfez yatırımcısını ateşledi
Büyük ikramiye gayrimenkul alana vurdu
Gayrimenkul yatırımcısı rahat hareket edecek
İzmit’teki köprü emlak fiyatlarını artırdı
Hacizli Tapu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Hacizli Tapu Sorgulama Nasıl Yapılır?
TOKİ'den 70 bin konut müjdesi
Yabancılar İstanbul'dan her gün 20 ev aldı
Türkiye konut fiyat artışında birinci sırada
Konut inşaat maliyetleri arttı
Dikkat! O ödemeler başlıyor
Bu Soruları Sorarak Ev Alın
İzmit'te şehir hastanesi geliyor
TOKİ, 7 ilde 1.863 konutu düşük taksitler ve uzun vade ile satışa sundu
Gayrimenkul satışlarında yılın yükseleni Yalova!
Dolar Artışı Konut Fiyatlarına Yansımadan Satın Alın
137 bin yabancı Türkiye’den ev aldı
Gayrimenkuller e-haciz kapsamına alınıyor
Gayrimenkulde artış devam edecek
Konutta geri dönüş süresi 20 yıla çıktı
Doğru konut yatırımı yapmanın püf noktaları
Kentsel dönüşümde kira yardımı yapılmıyor
Araplar Kartepe'nin fiyatını artırdı
Yatırımcılar, Emlak Sektörüne Koşuyor
Konut Alırken Profesyonel Destek Alın
Organize Sanayi Bölgelerinde Emlak Vergisi Uygulamaları Nasıl Oluyor?
Maketten Ev Satışlarında İlk Önce Ruhsata Bakın
Mağdur Olmamak Adına Emlakcınızı İyi Seçin
İcralık Gayrimenkul Alımında Riske Girildiğini Unutmamalısınız
Çekme Mesafesi Sınırı Ne Kadar Olabilir?
Evinizi Ne Şekilde ve Nasıl En İyi Fiyat Alarak Satabilirsiniz?
KARTEPE’DE KONUT PİYASASI HIZLANDI
İnşaat sektörü, küçülmeye rağmen istihdamda büyüyor!
Kentsel dönüşümde arsa sahiplerinin talepleri gerçek dışı!
Konut satış fiyatları en fazla Adana’da, kiralar ise Yalova’da arttı
Kocaeli Valiliği: TEM 15 gün kapalı
Konut Kredisi İçin Zorunlu Sigortalar
Kocaeli Karamürsel’e 5 bin metrekarelik kent meydanı
Kira Kontratı Olmayan Kiracının Hakları
Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi Kimdedir?
Gayrimenkul Sektöründe Yeni Adımlar
Bankalar Kredi Hesaplamasını Nasıl Yapıyor?
Konut satışlarında yüzde 85'lik patlama
GEBZE’DE VEZNELER HAFTA SONU AÇIK
Evin Yüzde Kaçına Kredi Verilir?
Mantolama Yaptırmamanın Cezası
Konut alıcısını harekete geçirecek kampanya dönemi başladı!
İcraya Düşen Gayrimenkul Sayısında Artış
Sahte Emlakçılara Dikkat
İzale i Şuyu Davalarında Avukatlık Ücreti
İmar Planı Askı Süresi
Gelir Vergisi Hangi Tarihlerde Ödenir?
Yabancılara Satılan Konut Sayısı Yüzde 18,9 Arttı
Kartepe Uzunçiftlik'e Kültür Merkezi Yapılıyor
Araplar Türkiye'yi mesken tutacak
Yeni ev alanlar Emlak Vergisi'ni daha az ödüyor
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin arsa sahibi tarafından feshedilmesi ve hukuki sonuçları
Konut finansmanı sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
Konut kredisi ile ilgili 4 yönetmelikte değişiklik!
TOKİ 1+1 Daireler Yapmayacak
TÜİK yapı izin istatistiklerini açıkladı
TOKİ'den emeklilere 250 lira taksitle ev alma imkanı
Konut kredisini erken ödeyene indirim müjdesi
Ev Fiyatlarında Artış Hızla Devam Ediyor
Ruhsat Alınmadan İnşaata Başlamak
Eşin Miras Payı Oranları Nedir?
Dünyanın en büyük oteli açılıyor
OSB’de Emlak Vergilerine Sınırlama
Kooperatiflerde Şerefiye Parası
Miras Kalınca Neler Yapılır?
İstisna Haddi Ne Demek?
GİB Emlak Vergisi Borç Sorgulama
Krediye Uygun Ev Nasıl Seçilir?
Kredi borcunu erken ödeyene indirim geliyor
Apartman Çatı Giderlerine İşyerleri Dahil Olur mu?
Devren Kiralık Anlaşması
Kiracı Kiraladığı Yeri Kiraya Verebilir mi?
Kiracı ve Ev Sahibinin Hakları Nelerdir?
Yatırımlarınızı Kira Garantili Konutlara Yapın
Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?
Kocaeli'de Tramvay güzergahı gayrimenkul fiyatlarını artırdı
Bedelsiz Tapu Devri
Vasi Tayin Edilmiş Kişinin Satılacak Olan Gayrimenkulün Satış Şekli
Konut Yardımından Nasıl Yararlanılır?
Dolar Zammı Konut Satışını Etkileyecek mi?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 5 dakikada inşaat ruhsatı veriyor
Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Plan Raporu tamamlandı
Ekspertiz Raporuna İtiraz Edilir mi?
Konut Kredisine Başvuru Şartları ve Belgeleri
Konut Kredisi Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Konut kredileri 10 yılda 50 kat arttı
Konut fiyatları en çok hangi ilde arttı?
Dikili Tarım Arazilerinde Yapılaşma Nasıl Olur?
TOKİ KDV’den Muaf mı Tutuluyor?
TOKİ’nin Yeni Projeleri Nasıl Olacak
Köysel Dönüşüm Nedir? Özellikleri Nelerdir?
TOKİ KDV’den muaf mı tutuluyor?
Emlak Konut Güvencesi Nedir?
Depreme Dayanıklı Konut Alacaklara Tavsiyeler
Boş Olan İşyerine Vergi Ödenir mi?
Ev Kiralarında Yıllık Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?
Eski Kira Sözleşmesi Yeni Sahibini İlgilendirir mi
Kadastral Yol Ne Demektir?
Kombi Arızası Kime Aittir?
Kocaeli kentsel dönüşüm master planı tamamlandı
Gayrimenkul sektöründe yabancı iştahı hızla büyüyor
Körfezin gayrimenkul patronları Bursa'ya geliyor
Emlak Vergisi İadesi Dilekçe Örneği
TOKİ Kuraları Nasıl Çekilir?
Emlak Konut Güvencesi Nedir?
Binaya İskan Almamanın Sonuçları
Yapıların ve Binaların Ömürleri Kaç Yıldır?
Net ve Brüt Metrekare Nasıl Hesaplanır?
Mantolama Kanunen Zorunlumu?
Arsa İnşaat Alanını Hesaplama
İnşaat Halindeki Yapıya Konut Kredisi Çekilir mi?
Gayrimenkul Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı
Bağlı Kredi Nedir
Sit Alanına İnşaat Yapılır mı?
Ayıplı Ev Nedir
EV KREDİLERİ'NDE BLOKE ÇEK MASRAFI
Tapusu Olmayan Ev Kiraya Verilir mi
Kullanım Hakkının Devri Sözleşmesi
TOKİ Vekaletname Örneği
Ev Alacaklara Önemli Tavsiyeler
20 Dönüm Altında Tarla Satışı Yapılır mı?
Yüzme Havuzu İmara Girer mi?, Ruhsata Tabi midir?
İmar Planı Nasıl Kesinleşmektedir?
Ev Sahibi Depozitoyu Geri Vermiyor. Ne yapabilirim?
Hangi Evlere Kredi Çıkmaz
Kefile Hangi Durumlarda Haciz Gelir
Kocaeli Kampüs Hastanesi bölgeye hizmet edecek
TOKİ 2023'e kadar 1 milyon konut yapacak
Türkiye’de Ortalama Ev Fiyatları Ne Kadar
KAÇAK YAPIYA GÖZ AÇTIRILMIYOR
Ev Tapusu İki Kişi Üzerine Yapılır mı
Konut sektöründe yükselişin şifreleri
Tapu Kredi Çekenin Üstüne mi Olur?
Yönetimi Olmayan Binada Dava Açmak
Kocaeli'deki 9 adet kaçak yapı yıkıldı
Tapu sorunu olan konuta 3 yıl daha af!
Tapunun Yerini Öğrenmek
Hisseli Ev Satılır mı
Binalarda Sığınak Yönetmeliği
TOKİ'nin indirim kampanyasında son hafta
TOKİ, indirimine üç kat başvuru oldu
Konut kredisi kullanma yaşı 18'e kadar düştü
Ev fiyat artışında Türkiye dünya ikincisi
Ev fiyat artışında dünya ikincisiyiz
Çevre Yatırımları Ülkenin Her Köşesinde Devam Ediyor
Arsa tapulu yerler değerleniyor
Site Yöneticisine Ödenen Ücretler Nelerdir
Emekliler Emlak Vergisi Ödeyecek mi?
Konut Fiyatları Enflasyonu Katladı
Bina tamamlama sigortası uygulaması başladı
Eviniz Ne Kadar Sürede Amorti Oluyor
Körfez Köprüsü'nde yürüyüş bantları döşendi
Kentsel Dönüşüm Başvuruları Nereye Yapılır
Hisseli tarım arazisinin 3. şahıslara satışı nasıl olur
Ev Sahibinin Kiracı Çıkarma Nedenleri
Hacizli Olan Arsa Satılır mı
İmar Planı Kaç Senede Bir Değişmektedir
Arazi ve Arsa Arasındaki Fark
Emlak Beyanı Vermemenin Cezası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 5 dakikada inşaat ruhsatı veriyor
İmar Hakları Transferi ve Sertifikası
Bina tamamlama sigortasi nedir?
Konut Kredisinde Erken Ödemelerde Ceza İptali
TOKİ'den 8 bin peşinatla konut müjdesi
Konut Sektöründeki Ekonomik Dengeler
Geç Teslimlerde İhtarname
Kiralarda Sözleşmenin Tapuya Şerhi
Sit Alanı Nasıl Tespit Edilir?
KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA
Yeni projelerden konut alırken nelere dikkat etmeli?
Yeni konutlarda bunlara dikkat edin
Yeni konutlarda bunlara dikkat edin
İMAR DURUM BELGESİ NASIL ALINIR?
Mülk sahipleri hangi durumda vergi ödemez?
Enerji Kimlik Belgesi ile Binanızın ne Kadar Çevre Dostu Olduğunu Öğrenin
ES-SUES Sizin İçin Neler Yapar ?
Hisseli Tapu Ne Demektir?
sadasd

ES-SUES HABER